Vereniging van Eigenaars Hogerbeetsstraat Oneven
Rotterdam
Vereniging van Eigenaars
Hogerbeetsstraat 1 tot en met 23 oneven nummers te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Zoals vastgesteld in de Vergadering van Eigenaars d.d. 2 maart 1999, alsmede de wijzigingen vastgesteld in de Vergadering van Eigenaars d.d. 20 februari 2001, respectievelijk d.d. 18 februari 2003 en d.d. 17 februari 2004.

A. ALGEMEEN

Artikel 1 Voor dit Huishoudelijk Reglement gelden de begripsbepalingen van artikel 1 van het Reglement van Splitsing van februari 1973 behorende bij de Akte van Splitsing in Eigendom van 24 januari 1978.
Artikel 2 Voor alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement, de Akte van Splitsing in Eigendom of het Reglement van Splitsing in Eigendom niet voorziet, beslist de Vergadering van Eigenaars.
Artikel 3 De eigenaar c.q. gebruiker (hierna gezamenlijk te noemen: bewoner) dient bij het gebruik van een appartement alles na te laten, waardoor bewoners van andere appartementen last en hinder kunnen ondervinden. Het is de bewoner verboden:
 1. vloerbedekkingen toe te passen die niet minimaal voldoen aan een Ico-waarde van +12 dB geluidisolatie. De bepaling van deze waarde dient te geschieden volgens de Nederlandse* normen NEN-5077 en NEN-5079. Dit geldt voor alle vloerbedekkingen gelegd na 1 maart 2001. Op verzoek dient men dit met een schriftelijk bewijs te kunnen aantonen.
 2. geluidsinstallaties op een dergelijke wijze te gebruiken, of te doen gebruiken, dat omwonenden hiervan aanzienlijke hinder ondervinden. Hetzelfde geldt voor het bespelen van een muziekinstrument.
 3. apparaten c.q. werktuigen op voor omwonenden hinderlijke wijze te gebruiken, of te doen gebruiken op weekdagen tussen 22.30 uur en 07.00 uur en in het weekeinde tussen 21.00 uur en 08.00 uur.
 4. zich zonder noodzaak op het dak te begeven.
 5. in de gemeenschappelijke gedeelten vuilniszakken of anderszins verpakt of onverpakt afval te plaatsen of te doen plaatsen.
 6. zonweringen aan te brengen in andere kleuren dan oranje of rood.
 7. tot het plaatsen of te doen plaatsen van een (schotel-)antenne aan, of op het gebouw op een zodanige wijze dat deze (schotel-)antenne, met alle daarbij behorende onderdelen, op enigerlei wijze van buitenaf zichtbaar is.
Artikel 4 Indien de eigenaar, die zelf het recht van gebruik uitoefent, langer dan ��n maand afwezig zal zijn en het appartement gedurende die tijd onbewoond is, dient hij aan het bestuur - indien en voor zover mogelijk - zijn tijdelijke verblijfplaats mede te delen en daarbij tevens op te geven wie hij aangewezen heeft zich zo nodig toegang tot het appartement te verschaffen.
Artikel 5
 1. Het houden van huisdieren is toegestaan.
 2. Verontreinigingen door huisdieren in de gemeenschappelijke gedeelten dienen terstond door de houder te worden opgeruimd.
Artikel 6
 1. Het wassen van de ramen aan de buitenzijde van de opstallen geschiedt individueel.
 2. Het schoonhouden van de gemeenschappelijke gedeelten, het reinigen van de dakgoten en het schoorsteenvegen geschieden collectief.
 3. De aan de - in lid 2 van dit artikel - bedoelde werkzaamheden worden volgens de in artikel 23, lid 1 van het Reglement van Splitsing in Eigendom juncto zevende blad ad art. 23, lid 1 van de Akte van Splitsing in Eigendom genoemde breukdeler over de eigenaars verdeeld.

B. VERGADERING VAN EIGENAARS

Artikel 7 Aan de Vergadering van Eigenaars komen in de vereniging van Eigenaars alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet, de Akte van Splitsing in Eigendom of het Reglement van Splitsing in Eigendom aan de andere organen zijn opgedragen.
Artikel 8
 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 32 van het Reglement van Splitsing in Eigendom wordt tenminste twee maal per jaar - in het voorjaar en in het najaar - een Vergadering van Eigenaars gehouden.
 2. In de voorjaarsvergadering wordt - als vast agendapunt - het verslag van de Kascontrole-commissie en het jaarverslag van de voorzitter aan de orde gesteld.
 3. In de najaarsvergadering wordt - als vast agendapunt:
  1. een nieuwe Kascontrole-commissie benoemd;
  2. een begroting opgesteld voor het komende boekjaar, waarbij gevoegd een meerjaren raming van groot onderhoud.
Artikel 9
 1. Tenminste vier weken voor iedere Vergadering van Eigenaars wordt, tezamen met de convocatie, door de administrateur een voorlopige agenda met toebehoren naar iedere eigenaar gestuurd.
 2. Toevoegingen aan de agenda dienen tenminste drie weken voor de desbetreffende vergadering kenbaar gemaakt te worden aan de bestuurders**.
 3. Tenminste twee weken voor de desbetreffende vergadering wordt een definitieve agenda naar iedere eigenaar gestuurd.
 4. Van de Vergadering van Eigenaars wordt een besluitenlijst gemaakt die weergeeft: presentielijst met aantal geldig uitgebrachte stemmen, de stemverhouding en het besluit.
 5. Deze besluitenlijst wordt binnen twee weken na de Vergadering van Eigenaars aan de voorzitter gestuurd.

C. COMMISSARISSEN

Artikel 10
 1. Onverlet het bepaalde in de artikelen 40 t/m 42 van het Reglement van Splitsing in Eigendom wordt het dagelijks bestuur van de Vereniging uitgeoefend door de Raad van commissarissen.
 2. De Raad van Commissarissen bestaat uit de Voorzitter van de Vergadering van Eigenaars, de bestuurder (penningmeester) resp. de bestuurder (secretaris).
 3. De Commissarissen vergaderen, voor zover mogelijk, ��nmaal per maand. Van de vergaderingen worden korte notulen gemaakt die voor de eigenaars ter inzage worden gedeponeerd.

D. KASCONTROLE-COMMISSIE

Artikel 11
 1. Er wordt door de vergadering van Eigenaars een Kascontrole-commissie benoemd. Die commissie bestaat uit twee leden, die voor twee jaar gekozen worden, met dien verstande dat elk jaar ��n lid wordt gekozen. Zonodig kan de vergadering besluiten nog een derde lid als reserve lid te kiezen. De leden van de aftredende commissie zijn herkiesbaar, met dien verstande, dat een lid niet langer dan drie opeenvolgende jaren deel uit kan maken van de Kascontrole-commissie.
 2. De kaskontrole-commissie heeft tot taak:
  1. de boeken en bescheiden van de Vereniging van Eigenaars te controleren over het boekjaar waarvoor zij gekozen is;
  2. in de Vergadering van Eigenaars verslag uit te brengen van het resultaat van haar controle.
  3. De functie van lid van de Kascontrole-commissie is onverenigbaar met die van bestuurslid van de Vereniging.

E. KLACHTEN VAN EIGENAARS RESPECTIEVELIJK GEBRUIKERS VAN EEN APPARTEMENT

Artikel 12 Klachten van eigenaars, respectievelijk gebruikers, van een appartement dienen te worden gedeponeerd bij de bestuurders. De klachten worden hetzij afgedaan door de desbetreffende bestuurder, hetzij ingebracht in een Vergadering van Commissarissen.

F. EXPLOITATIEKOSTEN EN DE INCASSO HIERVAN

Artikel 13
 1. De bijdrage aan de exploitatiekosten door de eigenaars dient bij vooruitbetaling v��r of op de eerste dag van iedere maand voldaan te zijn.
 2. De eigenaars dienen voor de betaling zelf zorg te dragen; nota's of acceptgiro's worden niet verstrekt.
Artikel 14 Bij te late betalingen van de bijdrage aan de exploitatiekosten zal, gehoord de Vergadering van Commissarissen, door de eigenaar aan de Vereniging van Eigenaars een rentevergoeding verschuldigd zijn op basis van de wettelijke interest.

G. APPARTEMENTEN IN GEBRUIK BIJ DERDEN

Artikel 15 Bij verhuur - of in-gebruik-geving anderszins - zal de eigenaar de personalia van de betrokkenen onverwijld dienen door te geven aan de bestuurder.
Artikel 16
 1. Eigenaars zijn verplicht zorg te dragen dat de gebruikers zich onderwerpen aan de bepalingen van de Akte van Splitsing in Eigendom, het Reglement van Splitsing in Eigendom en van het Huishoudelijk Reglement.
 2. Een huurder dient schriftelijk te verklaren dat hij de bepalingen van de in het voorgaande lid bedoelde regelingen - voor zover die op hem betrekking hebben - zal naleven. Eerst nadat hij die gebruikersverklaring gedagtekend en ondertekend aan de bestuurder heeft doen toekomen, is hij gerechtigd het recht van uitsluitend gebruik van een appartement uit te oefenen.

H. OVERDRACHT VAN APPARTEMENTSRECHTEN

Artikel 17 De verkrijger en vervreemder zijn ieder verplicht de voorgenomen overdracht van een appartementsrecht schriftelijk te melden aan de Vereniging van Eigenaars, zulks met inachtneming van een termijn van twee weken voor de datum van transport, onder opgave van de exacte datum van dit transport en de naam van de notaris ten overstaan van wie de akte van overdracht zal worden gepasseerd.

I. SLOTBEPALINGEN

Artikel 18 De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement laten onverlet die van de Wet, de Akte van Splitsing in Eigendom en van het Reglement van Splitsing in Eigendom.
Artikel 19
 1. Uit hoofde van het bepaalde in artikel 27, lid 2 van het Reglement van Splitsing in Eigendom kan de Vergadering van Eigenaars de overtreder van de bepalingen van de wet, van het Reglement van Splitsing in Eigendom, of van het Huishoudelijk Reglement een boete van ten hoogste fl. 100,- opleggen. De Vergadering van Eigenaars kan daarenboven de overtreder van de in lid 1 bedoelde bepalingen, in geval er schade is toegebracht, het storten van zekerheid opleggen.


*) Beoordelingen volgens buitenlandse normen, zoals DIN en ISO, leveren andere uitkomsten op dan volgens de Nederlandse normen en zijn daardoor niet zondermeer met elkaar vergelijkbaar.

**) Met ingang van 1 januari 1992 is in de wet de functie van "administrateur" vervangen door "bestuurder".